Vec Class

Header: #include "easyar/matrix.hpp"
Inherits: Matrix

Description

Vec represents a cn x 1 vector.

Public Functions

Vec()
explicit Vec(const _Tp* values)
Vec(_Tp v0)
Vec(_Tp v0, _Tp v1)
Vec(_Tp v0, _Tp v1, _Tp v2)
Vec(_Tp v0, _Tp v1, _Tp v2, _Tp v3)
const _Tp& operator[](int i) const
_Tp& operator[](int i)

typedef VecVec2F

typedef VecVec3F

typedef VecVec4F

typedef VecVec2I

typedef VecVec3I

typedef VecVec4I

Vec()

Creates a Vec object. Its data is zero-initialized.

explicit Vec(const _Tp* values)

Creates a Vec object and copies all data from values into the vector.

Vec(_Tp v0)

Creates a Vec object, with its data equal to { v0 }.

Vec(_Tp v0, _Tp v1)

Creates a Vec object, with its data equal to { v0, v1 }.

Vec(_Tp v0, _Tp v1, _Tp v2)

Creates a Vec object, with its data equal to { v0, v1, v2 }.

Vec(_Tp v0, _Tp v1, _Tp v2, _Tp v3)

Creates a Vec object, with its data equal to { v0, v1, v2, v3 }.

const _Tp& operator[](int i) const

Gets the _i_th element of the vector.

_Tp& operator[](int i)

Gets the _i_th element of the vector.

typedef Vec Vec2F

2 x 1 vector of float data.

typedef Vec Vec3F

3 x 1 vector of float data.

typedef Vec Vec4F

4 x 1 vector of float data.

typedef Vec Vec2I

2 x 1 vector of int data.

typedef Vec Vec3I

3 x 1 vector of int data.

typedef Vec Vec4I

4 x 1 vector of int data.

results matching ""

    No results matching ""